Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

GPP Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r. oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 maja 2024 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. w kwocie 172.869.056,02 zł w następujący sposób:
1) przeznaczenia kwoty 136.530.052 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 2 zł na jedną akcję; 2) przeznaczenia kwoty 36.339.004,02 zł na kapitał zapasowy Spółki. W ww. uchwale Zarząd zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 r., a także ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2024 r. Wniosek Zarządu dotyczący rekomendacji podziału zysku Spółki został przyjęty z uwzględnieniem polityki Spółki w zakresie wypłacania dywidendy oraz m.in. sytuacji finansowej i płynności Spółki, istniejących i przyszłych zobowiązań oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki, jak również obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie, Spółka informuje, iż wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 15 maja 2024 r., która postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., w tym ewentualnej wypłaty dywidendy i jej wysokości, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Inne komunikaty