Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ACP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 12 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).
W załączeniu Zarząd przedkłada: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia, 2. Projekty uchwał z uzasadnieniami wraz z załącznikami (Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok wraz z raportem biegłego rewidenta), 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2023. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

Załączniki

Inne komunikaty