Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PURE: strona spółki
15.05.2024, 17:06

PUR Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-15    
 
 
  PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PURE BIOLOGICS S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  54-427 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Duńska 11  
  (ulica) (numer)  
  +48 570 00 28 29    
  (telefon)  (fax)  
  info@purebiologics.com www.purebiologics.com  
  (e-mail)  (www)  
  8943003192 021305772  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody z działalności operacyjnej264 0606864 
 Koszty działalności operacyjnej razem4 60810 3741 0662 207 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 635-6 308-1 073-1 342 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-4 977-7 044-1 152-1 499 
 Zysk (strata) netto-4 970-7 044-1 150-1 499 
 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 341-4 979542-1 059 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11-4 359-2-927 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-64716 315-1503 471 
 Przepływy pieniężne netto – razem1 6846 9773901 484 
 
 Średnia ważona liczba akcji3 327 8123 075 3333 327 8123 075 333 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-1,49-2,29-0,35-0,49 
 
  31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa / Pasywa razem19 65122 7384 5694 863 
 Aktywa trwałe9581 138223243 
 Aktywa obrotowe18 69321 6004 3464 620 
 Kapitał własny-3 0771 893-715405 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 72820 8445 2844 458 
 Zobowiązania długoterminowe13 14812 8523 0572 749 
 Zobowiązania krótkoterminowe9 0367 2062 1011 541 
 
 Liczba akcji na koniec okresu3 327 8123 214 0003 327 8123 214 000 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)-0,920,62-0,210,13 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walut&#281; euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b:<br><br>1) Pozycje dotycz&#261;ce sprawozdania z zysk&#243;w i strat i innych ca&#322;kowitych dochod&#243;w, rachunku przep&#322;ywu pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP:<br>&#8211; za okres 01.01.2024 &#8211; 31.03.2024: 4,3211 z&#322;<br>&#8211; za okres 01.01.2023 &#8211; 31.03.2023 4,7005 z&#322;<br><br>2) Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy, kurs ten wyni&#243;s&#322;:<br>&#8211; na dzie&#324; 31.03.2024: 4,3009 z&#322;<br>&#8211; na dzie&#324; 31.12.2023: 4,6755 z&#322;<br><br> </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Pure Biologics SA - Jednostkowy raport kwartalny 1Q2024.pdfJednostkowy raport kwartalny Pure Biologics S.A. 1Q 2024 
 Pure Biologics SA - Skrocone sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.03.2024.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Pure Biologics S.A. za okres 1.01.2024-31.03.2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-15Filip JeleńPrezes Zarządu  
 2024-05-15Romuald HarwasWiceprezes Zarządu  
 2024-05-15Petrus SpeeWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty