Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

THG Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2024 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2024 rok

Zarząd TenderHut S.A. „Spółka”, „Emitent” przekazuje szacunkowe informacje o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w kwiecień 2024 roku oraz w okresie styczeń – kwiecień 2024 roku.
Narastająco, w okresie od stycznia do kwietnia 2024 roku Spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 17,23 mln zł, co stanowi spadek o 13% w stosunku do okresu styczeń – kwiecień 2023 roku, kiedy to wyniosły one 19,83 mln zł. Zarząd Emitenta zwraca uwagę na przeorganizowanie grupy kapitałowej, o którym informował w raportach bieżących 2/2023, 8/2023 oraz 9/2023, mające znaczący wpływ na prezentację szacowanych przychodów skonsolidowanych Spółki. Mając na uwadze rozpoznanie na dzień 31 grudnia 2022 r. Aktywów związanych ze spółkami Zonifero SA, Holo4Med SA, Holo4Labs SA jako aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz następującą w dniach 31 marca, 1 kwietnia oraz 28 września 2023 r. Sprzedaż pakietów kontrolnych akcji Zonifero, Holo4Med i Holo4Labs, a także uwzględniając zasady rachunkowości ujęte w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana, informujemy, iż w niniejszym i kolejnych miesięcznych raportach o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży prezentować będziemy przychody ze sprzedaży tylko z działalności kontynuowanej. Oznacza to, że prezentowane dane za bieżący okres i dane porównawcze nie będą obejmowały przychodów ze sprzedaży podmiotów Zonifero, Holo4Med, Holo4Labs. Spółka wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta i jego grupy kapitałowej, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa. Przedstawione dane będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie.

Inne komunikaty