Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
XPLUS: strona spółki
15.05.2024, 17:04

XPL Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-15    
 
 
  XPLUS SPÓLKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  XPLUS S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  02-801 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Puławska 435A  
  (ulica) (numer)  
  (22)295 02 50    
  (telefon)  (fax)  
    xpluglobal.com  
  (e-mail)  (www)  
  5213463169 141184166  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży13 51213 6543 1272 905 
 Zysk (strata) netto625(241)145(51) 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa31 90032 2097 4177 113 
 Zobowiązania długoterminowe2 1342 454496542 
 Zobowiązania krótkoterminowe15 08815 7253 5083 473 
 Kapitał własny14 67814 0303 4133 098 
 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> 1. Kurs obowi&#261;zuj&#261;cy na ostatni dzie&#324; okresu sprawozdawczego: </p> <p> 31.03.2024 4,3009 PLN/EUR </p> <p> 31.03.2023 4,6755 PLN/EUR,<br><br>2. &#346;redni kurs w okresie, obliczony jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie: </p> <p> 01.01 &#8211; 31.03.2024 &#8212; 4,3211 PLN/EUR </p> <p> 01.01 &#8211; 31.03.2023 &#8212; 4,7005 PLN/EUR </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport kwartalny 1q 2024.pdfRaport XPLUS S.A. za I kwartał 2024 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-15Karol SudnikPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty