Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
15.05.2024, 17:25

ART Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r.

Zarząd spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka") w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2024 z dnia 13 maja 2024 roku informuje, że w dniu 15 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz zapoznaniu się z przedstawionym Radzie Nadzorczej wnioskiem Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w kwocie 24.919.038,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy i trzydzieści osiem złotych) został przeznaczony w ten sposób, że: (i) kwota 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) przekazana zostanie na nowo utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia, (ii) kwota 20.919.038,00 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy i trzydzieści osiem złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy. Ostateczną decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Inne komunikaty