Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SHOPER: strona spółki
15.05.2024, 17:51

SHO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 Załącznik do Uchwały nr 22 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 Załącznik do Uchwały nr 22 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty