Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

DIG QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-15    
 
 
  DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  DIGITAL NETWORK S.A. Media (med)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-446 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Fabryczna 5A  
  (ulica) (numer)  
  (022) 488 42 00 (022) 488 42 50  
  (telefon)  (fax)  
  ir@digitalnetwork.pl www.digitalnetwork.pl  
  (e-mail)  (www)  
  951-20-85-470 015547050  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży12 3479 8612 8572 098 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 1671 675733356 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 9541 507915321 
 Zysk (strata) netto3 2961 326763282 
 Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego2 854914660194 
 Średnioważona liczba akcji4 165 6854 165 6854 165 6854 165 685 
 Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom Digital Network S.A. (w zł/EUR)0,690,220,150,05 
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej7 2465 3331 6771 135 
 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-1 007-2 116-233-450 
 Przepływy pieniężne z działalności finansowej-2 485-3 138-575-668 
 Przepływy pieniężne netto razem3 7537986917 
 Aktywa trwałe45 78347 70410 64510 972 
 Aktywa obrotowe54 58553 76112 69212 365 
 Aktywa razem100 368101 46623 33723 336 
 Zobowiązania razem36 72841 1218 5409 458 
 Zobowiązania długoterminowe15 91717 7533 7014 083 
 Zobowiązania krótkoterminowe20 81123 3684 8395 375 
 Kapitały własne63 64060 34414 79713 879 
 Kapitał akcyjny4 2394 239986975 
 Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR)15,2814,493,553,33 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Grupa_Digital_Network_raport__1Q2024_publikacja.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-15Agnieszka GodlewskaPrezes Zarządu  
 2024-05-15Aneta ParafiniukCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty