Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
20.05.2024, 15:11

ACT Decyzja Zarządu Emitenta w zakresie sprecyzowania i realizacji celu nabycia akcji w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) zawiadamia, że w związku z zakończeniem programu nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (z uwzględnieniem ich zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r., zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 13, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 21.06.2023 r., zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2023 r., oraz zmian dokonanych na podstawie Uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 28.02.2024 r.), a także zgodnie ze szczegółowymi warunkami nabywania akcji własnych opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 52/2022 z dnia 28.10.2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 36/2023 z dnia 14.04.2023 r., raporcie bieżącym nr 58/2023 z dnia 22.06.2023 r., raporcie bieżącym nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r. i raporcie bieżącym 21/2024 z dnia 28.02.2024 r. (dalej: „Program”), w dniu 20.05.2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o sprecyzowaniu i realizacji celu nabycia akcji własnych Spółki w liczbie 2.200.000 sztuk (dwa miliony dwieście tysięcy), nabytych przez Spółkę w ramach Programu, w transakcjach zawartych w okresie od dnia 5.05.2023 r. do dnia 25.03.2024 r., za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom w łącznej kwocie 57.599.187,52 zł., jako dobrowolne umorzenie akcji Spółki we wskazanej wyżej liczbie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki przez zmianę Statutu Spółki.
W ocenie Zarządu Spółki umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest uzasadnionym celem Programu przewidzianym w jego treści. W związku z czym sprecyzowanie tego celu i podjęcie decyzji o jego realizacji było uzasadnione. Zarząd przedstawi swe powyższe stanowisko Walnemu Zgromadzeniu Spółki poprzez wprowadzenie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wskazanych tam spraw wraz z projektami uchwał, ich uzasadnień i opinią Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Inne komunikaty