Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBF Drugie zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia (przejęcia) z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu ["Spółka Przejmująca"], działając na podstawie art. 504 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych ["KSH"], niniejszym zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki Przejmującej o planowanym połączeniu Spółki Przejmującej z jej jednoosobowymi spółkami:
a] Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [60-829], przy ulicy Franklina Roosevelta 22 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414281, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, REGON 242888558, NIP 9492191021, oraz b] OTREE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [60-829], przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666544, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 9.950,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 366717220, NIP 8961560419, zwanymi dalej łącznie ["Spółkami Przejmowanymi"]. W dniu 24 kwietnia 2024 roku Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych uzgodniły oraz podpisały plan połączenia, który został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2024 roku na stronie internetowej Spółki Przejmowanej https://investors.cyberfolks.pl/, w zakładce "Dla Inwestorów" ["Plan Połączenia"]. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych - całego majątku Spółek Przejmowanych, oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych posiada Spółka Przejmująca, połączenie nastąpi według uproszczonej procedury zgodnie z art. 516 ust. 6 KSH oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Plan Połączenia będzie dostępny na wyżej wskazanej stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 24 kwietnia 2024 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi. Zarząd Spółki Przejmującej informuje, iż stosowne dokumenty określone w art. 505 §1 KSH, z uwzględnieniem art. 516 ust. 5 i 6 KSH tj. uproszczonej procedury połączenia, w szczególności: 1. Plan Połączenia z załącznikami, 2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i sprawozdaniami biegłego rewidenta [jeżeli były wymagane przez obowiązujące przepisy prawa], są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem: ul. Franklina Roosevelta 22 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. Akcjonariusze Spółki Przejmującej mają prawo żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki Przejmującej odpisów przedmiotowych dokumentów. Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych [jednoosobowe spółki Spółki Przejmującej], zgodnie z art. 516 ust. 5 i 6 KSH nie zostały sporządzone dla celów połączenia sprawozdania Zarządów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, a Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. W związku z powyższym, w siedzibie Spółki Przejmującej nie udostępniono do wglądu sprawozdań Zarządów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, jak i opinii biegłego dotyczącej Planu Połączenia. W ramach Połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również w związku nim nie zostaną dokonane żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej, wobec czego nie udostępniono akcjonariuszom do wglądu projektu zmian statutu Spółki Przejmującej. Niniejsze zawiadomienie jest drugim z dwóch zawiadomień o połączeniu wymaganych przepisami KSH. Podstawa prawna: art. 504 §1 w związku z art. 402[1]KSH.

Inne komunikaty