Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WITTCHEN: strona spółki
22.05.2024, 13:42

WTN Informacja o wypłacie dywidendy

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2023 i wypłaty dywidendy, na podstawie której wypłacona zostanie dywidenda w kwocie 65.816.862,72 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów, osiemset szesnaście tysięcy, osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 72/100), tj. 3,57 zł na każdą z akcji Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 30 lipca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2024 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty