Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WOODPCKR: strona spółki
22.05.2024, 18:23

WPR Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z � 60 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) 
  dlaemitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�  
 
     (rodzaj emitenta) emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�  
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-22    
 
 
  WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  WOODPECKER.CO S.A. Informatyka  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  50-424 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowska 29D  
  (ulica) (numer)  
  +48 500 730 530    
  (telefon)  (fax)  
 
  (e-mail)  (www)  
  8992769178 361814645  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 9486 7181 3771 429 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej2281 14353243 
 Zysk (strata) brutto1921 06644227 
 Zysk (strata) netto1711 00440214 
 Aktywa razem17 95918 1874 1764 183 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 1911 679276357 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 520-1 047-352-223 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-280-240-65-51 
 Przepływy pieniężne netto, razem-609392-14183 
 Liczba akcji (w tys. szt.)5 0005 0005 0005 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,030,200,010,04 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 3 mcy zakończony 31 marca 2024_signed.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 
 raport woodpecker 2024 q1_signed.pdfRaport Woodpecker 2024 1Q 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-22Małgorzata SikoraCzłonek Zarządu  
 2024-05-22Maciej CieślaWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty