Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CLN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 21 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 21 czerwca 2024 roku na godzinę 9.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023.-31.12.2023.”. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał. Pozostałe dokumenty, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022 oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę tego sprawozdania, zostaną przekazane niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą i otrzymaniu przez Spółkę raportu biegłego rewidenta.

Załączniki

Inne komunikaty