Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ASSECOBS: strona spółki
24.05.2024, 17:57

ABS Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.
Załączniki do niniejszego raportu: 1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r., 2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.). oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: 3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, 4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023, 5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenie Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty