Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
EUCO: strona spółki
24.05.2024, 17:55

EUC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI  
  (pełna nazwa emitenta)  
  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  59-220 LEGNICA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  M. KOLBE 18  
  (ulica) (numer)  
  +48 (76) 723 98 00 +48 (76) 723 98 50  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@euco.pl www.euco.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6912284786 391073970  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01-31.03.202401.01-31.03.202301.01-31.03.202401.01-31.03.2023 
 Przychody ze sprzedaży, w tym:3 2814 161759885 
 przychody zrealizowane (wpływ gotówki)4 0303 422933728 
 zmiana aktywów (zmiana stanu wyceny)-749738-173157 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 248-58-289-12 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 2643-2921 
 ZYSK (STRATA) NETTO-1 241196-28742 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom-1 239198-28742 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli-2-2-0,5-0,4 
 Zysk na akcję (PLN; EUR)-0,220,04-0,050,01 
 Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)-0,220,04-0,050,01 
 Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,32114,7005 
 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01-31.03.202401.01-31.03.202301.01-31.03.202401.01-31.03.2023 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-694-590-161-126 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej15963537135 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-86-188-20-40 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-621-143-144-30 
 Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,32114,7005 
 SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 31.03.2024na 31.03.2023na 31.03.2024na 31.03.2023 
 Aktywa16 80531 8723 9076 817 
 Zobowiązania długoterminowe1 4211 741330372 
 Zobowiązania krótkoterminowe108 594112 68725 24924 102 
 Kapitał własny-93 210-82 556-21 672-17 657 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-93 225-82 567-21 676-17 660 
 Kurs PLN / EUR na koniec okresuXX4,30094,6755 
 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01-31.03.202401.01-31.03.202301.01-31.03.202401.01-31.03.2023 
 Przychody ze sprzedaży9994 282231911 
 Przychody zrealizowane (wpływ gotówki)2 0223 425468729 
 Realizacja umów MSSF 15 (zmiana stanu wyceny)-1 023857-237182 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 02678-23717 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 04371-24115 
 ZYSK (STRATA) NETTO-1 043242-24151 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-1 043242-24151 
 Zysk na akcję (PLN; EUR)-0,190,04-0,040,01 
 Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)-0,190,04-0,040,01 
 Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,32114,7005 
 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01-31.03.202401.01-31.03.202301.01-31.03.202401.01-31.03.2023 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-519-641 -120-136  
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej159632 37134  
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-86-38 -20-8  
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-446-47 -103-10  
 Średni kurs PLN / EUR w okresiex x4,32114,7005  
 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 31.03.2024na 31.03.2023na 31.03.2024na 31.03.2023 
 Aktywa11 28215 9832 6233 418 
 Zobowiązania długoterminowe8831 161205248 
 Zobowiązania krótkoterminowe89 61591 31020 83619 529 
 Kapitał własny-79 216-76 488-18 418-16 359 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-79 216-76 488-18 418-16 359 
 Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,30094,6755 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal"> <span style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="10.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Pozycje z rachunku zysk&#243;w i strat oraz z rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych obliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca, kt&#243;ry za 3 miesi&#261;ce 2024 roku wyni&#243;s&#322; 1 EUR = 4,3211 PLN, a za 3 miesi&#261;ce 2023 roku wyni&#243;s&#322; 1 EUR = 4,7005 PLN.</font></span><font size="10.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 115%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 115%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 115%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono wed&#322;ug kursu og&#322;oszonego przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; 31.03.2024 roku, kt&#243;ry wynosi&#322;: 1 EUR = 4,3009 PLN, na dzie&#324; 31.03.2023 roku, kt&#243;ry wynosi&#322; 1 EUR = 4,6755 PLN.</span></font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 1Q2024_SSF_GK_EuCO.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EUCO_Ikw.2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-24RENATA SAWICZ-PATORAPREZES ZARZĄDURENATA SAWICZ-PATORA 
 2024-05-24AGATA ROSA-KOŁODZIEJWICEPREZES ZARZĄDUAGATA ROSA-KOŁODZIEJ 
 2024-05-24BARTOSZ SOKÓŁPREZES ZARZĄDU KMS MICHALAK SOKÓŁ SP. Z O.O. PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJBARTOSZ SOKÓŁ 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty