Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MCI: strona spółki
24.05.2024, 20:05

MCI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 czerwca 2024 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. 14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. 17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023. 18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. 19. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 20. Zakończenie obrad.

Załączniki

Inne komunikaty