Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PLAYWAY: strona spółki
24.05.2024, 19:50

PLW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Opinia niezależnego biegłego z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach zostanie przekazana w odrębnym raporcie, niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Spółkę. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty