Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIBEP: strona spółki
24.05.2024, 21:05

UNI Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za I kwartał 2024 roku

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 24 maja 2024 roku procesu agregacji wstępnych danych finansowych realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za I kwartał 2024 roku, Emitent podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Unibep (Grupa Kapitałowa) za okres I kwartału 2024 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2023 roku].
Szacunkowe wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej Unibep S.A. za okres I kwartału 2024 roku: 1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 455 851 tys. zł [523 674 tys. zł] spadek o 13,0% w tym przychody skonsolidowane w segmencie: budowlanym (*) 394 596 tys. zł [409 547 tys. zł] spadek o 3,7% budownictwa modułowego: 8 413 tys. zł [64 419 tys. zł] spadek o 24,8% deweloperskim: 33 911 tys. zł [73 615 tys. zł] spadek o 53,9% (*) segment budowalny ujmuje łącznie obszary: energetyczno – przemysłowy, kubaturowy oraz infrastrukturalny 2) Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży: 16 280 tys. zł [29 347 tys. zł] 3) Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 98 952 tys. zł [12 908 tys. zł], 4) Skonsolidowany zysk netto: 76 281 tys. zł [4 414 tys. zł] 5) Dane wg stanu na dzień 31 marca 2024 roku [31 marca 2023 roku]: 5a) Poziom gotówki: 167 542 tys. zł [108 492 tys. zł] 5b) Poziom zadłużenia finansowego: 360 474 tys. zł [278 399 tys. zł] 5c) Pożyczki udzielone poza Grupę Kapitałową 98 327 tys. zł [89 526 tys. zł] 5d) Portfel zamówień do realizacji od II kw. 2024: 3,9 mld zł [3,5 mld zł] wzrost ok. 11% Na wskazane powyżej spodziewane wyniki za I kwartał 2024 roku wpływ miały w szczególności: - w segmencie budowalnym: niższe przeroby produkcyjne szczególnie w sektorze przemysłowo – energetycznym wynikające z aktualnych harmonogramów rzeczowo - finansowych realizowanych kontraktów, - w segmencie modułowym: niższa sprzedaż budowalna dotycząca zakładu produkcji domów modułowych należącego do spółki zależnej Unihouse S.A., który po bardzo trudnym 2023 roku zakończonym stratą finansową, przechodzi zapoczątkowany jeszcze w II połowie 2023 roku proces reorganizacji działań handlowych i akwizycji kontraktów skierowanych obecnie głównie na rynek krajowy. - w segmencie deweloperskim: niższe poziomy sprzedaży notarialnej mieszkań związane z odmiennymi harmonogramami przekazań nabywcom w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wskazane powyżej niższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wpłynęły na niższy poziom zysku brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej. Dodatkowy ujemy wpływ na jego poziom miał fakt charakterystycznej (zgodnej z „zasadą ostrożności”) wyceny kontraktów budowanych, na których oszacowano straty w poprzednim okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. Straty te obciążyły jednorazowo wyniki IV kwartału 2023 roku poprzez utworzenie stosownych rezerw z neutralnym wynikowo wpływem na kolejne kwartały. W analogicznym okresie poprzedniego roku zjawisko to miało charakter marginalny. Inne zjawiska mające wpływ na wskazane powyżej wstępne wyniki finansowe dotyczą dodatnich odchyleń w poziomach rentowności ze sprzedaży dotyczące zakładu produkcji domów modułowych, które jednakże nie były w stanie zrekompensować niższych zysków ze sprzedaży pochodzących z działalności deweloperskiej. Wskazane powyżej wstępne szacunkowe wyniki finansowe uwzględniają również efekt jednorazowych zdarzeń związanych z przekwalifikowaniem i wyceną gruntów należących do spółek zależnych Unidevelopment S.A., o których Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 18/2024. Zarząd Unidevelopment S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu prac przygotowujących wybrane nieruchomości gruntowe do realizacji projektów mieszkaniowych oraz utrzymaniu tych gruntów w celu uzyskania korzyści z tytułu wzrostu ich wartości. Decyzja ta wiązała się z dokonaniem przekwalifikowania tych nieruchomości gruntowych z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych oraz ich wyceny do wartości godziwej. Dodatni wpływ wskazanej wyceny na prezentowane wstępne wyniki kwartalne jest następujący: - zysk z działalności operacyjnej: 100,3 mln zł - zysk netto 81,2 mln zł Zarząd Emitenta pragnie jednocześnie wskazać, że zyski operacyjne Grupy Kapitałowej, oczyszczone z wpływu ww. zdarzenia jednorazowego są praktycznie neutralne, a skorygowana strata operacyjna wynosi jedynie 1,3 mln zł. Wobec strat odnotowanych w IV kwartale 2023 roku w dwóch obszarach działalności Grupy Kapitałowej tj. segmencie budowlanym oraz segmencie modułowym, stanowi to bardzo istotny krok w procesie poprawy rentowności operacyjnej oraz pozycji gotówkowej Grupy Kapitałowej. Dynamika tego zjawiska jest lepsza od założeń zarysowanych w sprawozdaniu za 2023 rok opublikowanym 18 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż prezentowane wyniki finansowe mają charakter wstępny, a zaprezentowane dane finansowe stanowią wstępne dane uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną nowe okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na zaprezentowane pozycje po dniu opublikowania zaprezentowanych danych finansowych. W przypadku zidentyfikowania istotnych rozbieżności w poziomie agregowanych skonsolidowanych danych finansowych analizowanych za okres I kwartału 2024 roku względem danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym, Emitent niezwłocznie przekaże aktualizację tych wartości. Jednocześnie Emitent wskazuje, że w przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Emitenta i Grupę Kapitałową w okresie I kwartału 2024 roku zostaną przekazane w raporcie za ten okres, którego publikacja przewidziana jest na dzień 29 maja 2024 roku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-05
UNI Informacja nt. przetargu na realizację budynku w technologii modułowej w Tromsø w Norwegii
9,56
0,00
2024-05-29
UNI QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,78
-2,25
2024-05-27
UNI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał
10,25
0,00
2024-05-24
UNI Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za I kwartał 2024 roku
10,25
0,00
2024-05-24
UNI Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlano – montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji kosztorysowej dla – budowy tymczasowego obozowiska kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj i zbuduj” w Wielbarku – postępowanie nr 5/RB”
10,20
0,00
2024-05-23
UNI Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Posag 7 Panien w Warszawie
10,20
-0,98
2024-05-21
UNI Spełnienie się warunku wejścia w życie umowy na realizację przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej
10,65
-0,94
2024-05-14
UNI Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) - węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)”
9,70
+1,65
2024-04-30
UNI Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację budynku w technologii modułowej w Tromsø w Norwegii
9,58
-0,84
2024-04-23
UNI Informacja nt. rekomendacji pokrycia straty za rok obrotowy 2023
9,30
0,00