Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AMPLI: strona spółki
24.05.2024, 22:44

APL RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 TRUEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  LC SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LC S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  33-100 Tarnów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Przemysłowa 27    
  (ulica) (numer)  
  14 6326626 14 6326628  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@ampli.com.pl www.ampli.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8731004844 850328892  
  (NIP)  (REGON)  
  259400U9JYENUI9I2177 0000054838  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów7 590,0012 262,001 806,002 616,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej274,0012 635,0065,002 696,00 
 Zysk ( strata) brutto395,0012 585,0094,002 685,00 
 Zysk ( strata) netto352,0012 585,0084,002 685,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-794,00-2 809,00-189,00-599,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej423,001 389,00101,00296,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 357,0046,00323,0010,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem986,00-1 374,00235,00293,00 
 Aktywa razem10 276,0010 078,002 363,002 149,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 083,003 237,00709,00690,00 
 Zobowiązania długoterminowe1 400,000,00322,000,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 675,003 126,00385,00666,00 
 Kapitał własny7 193,006 841,001 622,001 459,00 
 Kapitał zakładowy3 282,003 282,00755,00700,00 
 Liczba akcji (w szt.)3 282 000,003 282 000,003 282 000,003 282 000,00 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,003,830,030,81 
 Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR)0,113,830,030,81 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,192,080,500,44 
 Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR)2,192,080,500,44 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00    
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr9/2024 z dnia2024-05-24o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 
 LCSA_ocena_RN_2023_31_12_pl.xhtmlocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, która została dokonana już po opublikowaniu raportu rocznego 
 LCSA_ocena_RN_2023_31_12_pl.xhtml.xadesPodpis pliku oceny. 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 LC_Raport_Roczny_2023_12_31_pl.xhtmlRaport roczny LC za rok 2023 
 LC_Raport_Roczny_2023_12_31_pl.xhtml.xadesPodpis raportu rocznego 
 Sprawozdanie z badania LC 2023.xhtmlSprawozdanie z badania LC 
 Sprawozdanie z badania LC 2023.xhtml.xadesPodpis sprawozdania z badania 

Załączniki

Inne komunikaty