Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
27.05.2024, 18:45

EAH QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-27    
 
 
  ESOTIQ & HENDERSON SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ESOTIQ & HENDERSON Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  80-298 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Budowlanych 31C  
  (ulica) (numer)  
  +48 58 728 48 00 +48 58 728 48 01  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@esotiq.com esotiqhenderson.com  
  (e-mail)  (www)  
  5833117220 221133543  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów63 23761 09814 63412 998 
 Zysk/strata z działalności operacyjnej1 6691 545386329 
 Zysk/strata brutto53633712472 
 Zysk/strata netto3252177546 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 413-8 005-558-1 703 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-337-3-78-1 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 2893 182-993677 
 Przepływy pieniężne netto, razem-7 039-4 826-1 629-1 027 
 Aktywa razem139 519155 13332 43933 180 
 Zobowiązania77 82796 78418 09620 700 
 Zobowiązania długoterminowe26 80524 5166 2325 244 
 Zobowiązania krótkoterminowe51 02272 26811 86315 457 
 Kapitał własny61 69258 34914 34412 480 
 Kapitał zakładowy2242245248 
 Liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]0,150,130,030,03 
 Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]0,150,100,030,02 
 Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]27,6226,126,425,59 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]27,6226,126,425,59 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]0,000,000,000,00 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów63 09659 89214 60212 742 
 Zysk/strata z działalności operacyjnej1 8941 676438357 
 Zysk/strata brutto79215118332 
 Zysk/strata netto5995113911 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 282-7 577-528-1 612 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3351-78  
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 3133 209-998683 
 Przepływy pieniężne netto, razem-6 930-4 367-1 604-929 
 Aktywa razem150 129161 88734 90634 625 
 Zobowiązania79 12795 97318 39820 527 
 Zobowiązania długoterminowe27 85725 0666 4775 361 
 Zobowiązania krótkoterminowe51 27070 90711 92115 166 
 Kapitał własny71 00265 91416 50914 098 
 Kapitał zakładowy2242245248 
 Liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]0,270,030,060,01 
 Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500 
 Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]0,270,020,060,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]31,7929,517,396,31 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]31,7929,517,396,31 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]0,000,000,000,00 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie finansowe wg MSR 20240331_20240527.pdfRaport QSr - Q1.2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-27Sylwia Nieckarz-KoślaCzłonek Zarządu  
 2024-05-27Diana OkularCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty