Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
29.05.2024, 12:07

LWB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.
Porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych. 6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023. 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2023. 8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 9) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023. 10) Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2023. 11) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023, d) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2023, e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023, g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, h) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2023 r., i) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. j) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy, k) powołania Członków Rady Nadzorczej. 12) Wolne wnioski. 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12.06.2024 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące jej akcjonariuszami w dniu rejestracji. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 12.06.2024 r.). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (13.06.2024 r.) w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (25.06.2024 r., 26.06.2024 r., 27.06.2024 r.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłać na adres wz@lw.com.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby go reprezentujące. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (od 21.06.2024 r.). Projekty wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne są na stronie internetowej Spółki. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 07.06.2024 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłane w postaci elektronicznej na adres wz@lw.com.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Zarządu Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wz@lw.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto stosownie do wymagań zasady 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. W celu wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych lub mających zostać wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia - akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do niego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, do powyższego zaświadczenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ich reprezentacji. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w jego trakcie, ani wykonywania prawa głosu w takiej formie. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Podczas Walnego Zgromadzenia głosy oddawane przez akcjonariuszy zliczane będą metodą elektroniczną. Wykonywanie prawa głosu Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W celu skutecznego udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną akcjonariusz obowiązany jest przesłać na adres wz@lw.com.pl informację o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem, udostępnionym przez Spółkę, zeskanowanym w formacie pdf. Ponadto, do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogą elektroniczną będącego osobą fizyczną, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w ich imieniu. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Spółki – w serwisie Relacji Inwestorskich, zakładka - Walne Zgromadzenie. Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości oraz ważne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości. Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych do porządku obrad. Dostęp do dokumentacji i informacji o Walnym Zgromadzeniu Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich - www.ri.lw.com.pl. Na tej samej stronie internetowej udostępnione będą pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Spółka informuje, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie rejestrowany i transmitowany w czasie rzeczywistym. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej Spółki www.ri.lw.com.pl. Po odbyciu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, zostanie umieszczone również nagranie z jego przebiegu. Spółka przekazuje w załączeniu: - Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28.06.2024 r. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023 r. - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2023 r. - Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach - Politykę wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna - Obwieszczenie Głównej Komisji Wyborczej LW Bogdanka z dnia 13.05.2024 r. Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF GPW

Załączniki

Inne komunikaty