Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEST: strona spółki
4.06.2024, 15:26

BST Zakończenie subskrypcji akcji serii J

Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 20 maja 2024 r. w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) zmiany Statutu Spółki oraz (4) dematerializacji akcji serii J i dopuszczenia akcji serii J do obrotu na GPW.
W związku z powyższym działając na podstawie §16 ust. 1 Spółki Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 maja 2024 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 3 czerwca 2024 r. 2. Data przydziału: Przydział nastąpił 4 czerwca 2024 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała 131.000 (sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 109.800 (sto dziewięć tysięcy osiemset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 109.800 (sto dziewięć tysięcy osiemset)sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: Akcje serii J zostały objęte po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje serii J zostały objęte przez trzy osoby. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje serii J zostały objęte przez trzy osoby. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii J. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 109.800 zł (sto dziewięć tysięcy osiemset złotych). 12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły 2.098,40 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 2098,40 zł (koszty aktu notarialnego Rep. A 3304/2024, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych), b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł, d) koszty promocji oferty - 0,00 zł Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym - po rejestracji zmian kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym koszty przeprowadzenia emisji akcji serii J zostaną rozliczone jako zmniejszenie kapitału własnego. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii J objętą subskrypcją wynosi: 0,02 zł 14. Sposób opłacenia objętych akcji: Akcje serii J zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi. Oferta nabycia akcji serii I stanowi ofertę publiczną papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej tj. ofertę skierowaną do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, która nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) przedmiotowego rozporządzenia, jak również nie wymaga sporządzenia memorandum informacyjnego lub innych dokumentów informacyjnych.

Inne komunikaty