Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
5.06.2024, 14:07

MGT Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ MANGATA HOLDING S.A. zwołanego na 11.06.2024 r.

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. otrzymał wniosek akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), złożony w związku ze zwołanym na dzień 11 czerwca 2024 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta (o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 4/2024 oraz 5/2024 z dnia 15 maja 2024 r.), zawierający projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
W ramach punktu 13. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, działając na podstawie przepisu art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz wniósł o poddanie pod głosowanie wypłaty dywidendy w wysokości 6,75 zł na jedną akcję. Do wniosku Akcjonariusz załączył projekt uchwały. Pełna treść projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty