Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
6.06.2024, 20:22

CCC Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez Emitenta działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Ultro”), akcjonariusza Emitenta uprawnionego ze wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L Emitenta, tj. 5.878.535 (pięciu milionów ośmiuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu pięciu) akcji („Akcje”), żądania dokonania zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Ponadto Ultro zwróciła się do Emitenta z wnioskiem o podjęcie przez Emitenta wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w szczególności asymilacji Akcji z innymi akcjami zwykłymi na okaziciela Emitenta notowanymi na rynku, o którym mowa powyżej.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu 6 czerwca 2024 r. uchwałę w sprawie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela i podjęcia działań w celu ich asymilacji z pozostałymi akcjami zwykłymi na okaziciela Emitenta oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-16
CCC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
118,10
0,00
2024-07-16
CCC Asymilacja wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta i spełnienie warunku wprowadzenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
118,10
0,00
2024-07-12
CCC Zawarcie z konsorcjum banków umowy kredytowej dotyczącej nowego finansowania Emitenta i jego spółek zależnych
123,90
0,00
2024-07-12
CCC Wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
123,90
0,00
2024-06-20
CCC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
130,30
0,00
2024-06-20
CCC Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 20 czerwca 2024 roku
130,30
0,00
2024-06-14
CCC Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
122,50
0,00
2024-06-12
CCC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
134,50
-0,37
2024-06-06
CCC Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez Emitenta działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
143,80
0,00
2024-05-20
CCC Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.
136,20
0,00