Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HYDROTOR: strona spółki
11.06.2024, 13:25

HDR Zawiadomienie nr 2 o zamiarze połączenia spółek kapitałowych Hydrotor SA i WPH Sp. z o.o. Wrocław

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką zależną Wytwórnia Pomp Hydraulicznych z siedzibą w Wrocławiu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000082498, VAT 5862076771, Regon 192638877 o kapitale zakładowym w wysokości 3.782.000,00 zł („Spółka Przejmowana), w której PHS Hydrotor S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Hydrotor S.A., zawiadamia akcjonariuszy Hydrotor S.A. o planowanym połączeniu Spółek. Połączenie nastąpi poprzez: 1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w trybie uproszczonym o którym mowa w art. 516§ 6 KSH 2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH. W wyniku połączenia, Hydrotor S.A.- zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 23 maja 2024 roku i opublikowanym w dniu 24 maja 2024 roku na stronach internetowych łączących się spółek. Jednocześnie Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż: 1. Plan Połączenia wraz z Projektem uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi oraz Projektem uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Wspólników Wytwórni Pomp Hydraulicznych we Wrocławiu 2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30-04-2024 r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia („DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE”) są dostępne do wglądu akcjonariuszy Hydrotor począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia w siedzibie Hydrotor S.A., przy ul Chojnickiej 72 w Tucholi, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Inne komunikaty