Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
12.06.2024, 10:09

UNT Zgłoszenie przez uprawnionych akcjonariuszy kandydatów do Rady Nadzorczej Unimot S.A. oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał otrzymane 12 czerwca 2024 r. od akcjonariuszy: Unimot Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Unimot Express”) oraz Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze („Zemadon”), działających na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, reprezentujących każdy z nich ponad 1/20 kapitału zakładowego.
Zgłoszone projekty uchwał dotyczą umieszczonego w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 17 czerwca 2024 r. punktu w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji. Zgodnie ze zgłoszonymi projektami uchwał, akcjonariusz Unimot Express zaproponował powołanie w skład Rady Nadzorczej dwóch członków, tj.: - Panią Magdalenę Katarzynę Sikorską – żonę Adama Sikorskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, członka Rady Nadzorczej Unimot Express, HR menedżera w Zemadon oraz posiadającą 0,5% kapitału zakładowego w Unimot Express, - Pana Czesława Władysława Sadkowskiego – członka Rady Nadzorczej Unimot Express. Natomiast akcjonariusz Zemadon zaproponował kandydaturę Pana Yiannisa Petrallisa (dyrektora spółki Zemadon Ltd.). Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przedstawili niezbędne do powołania zgody i oświadczenia, a także załączone do niniejszego raportu bieżącego życiorysy zawodowe oraz informacje o powiązaniach. W związku z powyższym akcjonariusze zgłosili następujące projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 roku: I. Akcjonariusz Zemadon zgłosił następującą uchwałę: Uchwała Nr [21] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Pana Yiannis Petrallis. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. II. Akcjonariusz Unimot Express zgłosił następujące uchwały: Uchwała Nr [22] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Panią Magdalenę Katarzynę Sikorską. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.   Uchwała Nr [23] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Pana Czesława Władysława Sadkowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty