Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CRJ Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creepy Jar S.A. decyzji w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2024 oraz nr 7/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. informuje, że dnia 14 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. w wysokości 18.327.450,75 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 75/100) w następujący sposób:
a) zysk netto w kwocie 9.168.662,04 zł (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 04/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 13,11 zł na jedną akcję (słownie: trzynaście złotych 11/100), b) zysk w kwocie 9.158.788,71 zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 71/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 24 czerwca 2024 r. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 1 lipca 2024 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 699.364 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery).

Inne komunikaty