Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
18.06.2024, 16:15

RMK Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2024 r.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent"), w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 18 czerwca 2024 roku, a także treść uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z faktem jednomyślnego dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki, nie utworzono grup w celu wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 k.s.h., tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Tym samym, Walne Zgromadzenie uznało punkt 10. porządku obrad za bezprzedmiotowy i odstąpiło od jego rozpatrzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty