Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
20.06.2024, 15:42

1AT Wybór Rady Nadzorczej ATAL S.A. na nową kadencję

Zarząd Spółki ATAL S.A. /"Spółka"/ informuje, iż w dniu 20 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, na mocy których ustaliło, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 członków oraz dokonało wyboru Rady Nadzorczej ATAL S.A. nowej kadencji w składzie:
1/ Pan Mateusz Juroszek, 2/ Pan Maciej Fijak (członek niezależny), 3/ Pani Elżbieta Spyra (członek niezależny), 4/ Pan Wiesław Smaza, 5/ Pana Dawid Prysak (członek niezależny). Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, albo jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maciej Fijak jest absolwentem kierunku Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw zdobyte w trakcie ponad 25 letniej pracy zawodowej, początkowo w bankowości przy współpracy i analizie przedsiębiorstw z różnych branż, a następnie pracy w działach finansowych firm z branży deweloperskiej oraz produkcyjnej. Posiada również doświadczenie w obsłudze spółek publicznych oraz pracy w Radach Nadzorczych. Życiorys zawodowy Pana Macieja Fijak zostanie zamieszczony również na stronie internetowej Spółki. Życiorysy zawodowe pozostałych powołanych członków Rady Nadzorczej zostały podane w raportach nr 33/2016 z dnia 25.05.2016r., 24/2019 z dnia 20.08.2019r. oraz 12/2020 z dnia 04.06.2020r. oraz są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz. U. 2018, poz. 757/.

Inne komunikaty