Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
20.06.2024, 16:30

1AT Wypłata dywidendy za 2023 rok

Zarząd ATAL S.A. /„Spółka”/ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 20 czerwca 2024 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2023 rok.
1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 259.287.660,00 zł. 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję:6,00 zł. 3. Liczba akcji objętych dywidendą: 43.214.610 szt. 4. Dzień dywidendy: 27 czerwca 2024 roku. 5. Termin wypłaty dywidendy: 3 lipca 2024 roku. Podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757/. Powyższy raport stanowi korektę raportu nr 13/2024 opublikowanego w dniu dzisiejszym o godzinie 15:34 w którym omyłkowo w temacie raportu wpisano: "Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe" a powinno być wpisane: "Wypłata dywidendy za 2023 rok". Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Inne komunikaty