Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

INT Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

2017-07-11 15:49:54
INT Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej ,,k.s.h."), zawiadamia akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Połączenie ma być dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) na Spółkę INTERNITY Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca, Emitent).
Począwszy od dnia 10 lipca 2017 r., aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, nie krócej jednak niż do dnia 11 sierpnia 2017 roku, akcjonariusze Spółki INTERNITY S.A. mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1, pkt 1 - 3 k.s.h., w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Duchnickiej 3 (01-796 Warszawa).
Dokumenty wymienione w art. 505 § 1, pkt 1 - 3 k.s.h. począwszy od dnia od dnia 10 lipca 2017 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, zostaną bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta (http://inwestor.internity.pl/myhome-pl-sp-z-o-o,130,1.html).
Niniejszy raport bieżący jest jednocześnie pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką MYHOME.PL sp z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 504 k.s.h.
Plan połączenia wraz z załącznikami jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych INTERNITY S.A. (http://inwestor.internity.pl/myhome-pl-sp-z-o-o,130,1.html), nieprzerwanie począwszy od dnia 10 lipca 2017 roku, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 k.s.h.).
Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, zatem posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym MYHOME.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Decyzja o połączeniu uzasadniona jest względami ekonomicznymi, uproszczeniem struktury organizacyjnej oraz synergią procesów biznesowych, pozwalając na optymalizację wykorzystania majątku w procesach inwestycyjnych. Nastąpi również uproszczenie i zwiększenie efektywności zarządzania.
Zarząd INTERNITY S.A. informuje, że połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1) połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
2) w związku z faktem, iż Emitent posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 5 i 6 k.s.h. badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinia nie są wymagane,
3) na podstawie art. 516 § 5 i 6 k.s.h. sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane,
4) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,
5) w związku z planowanym połączeniem, nie ulegnie zmianie Statut Emitenta,
6) w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu
7) w związku z faktem, iż Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 K.s.h. w związku z art. 506 k.s.h., konieczne będzie podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej.
Załączniki:
1) Plan połączenia pomiędzy spółką Internity Spółka Akcyjna oraz spółką myhome.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami
a) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu Spółek Łączących się (Załącznik nr 1 do Planu Połączenia),
b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu Spółek Łączących się (Załącznik nr 2 do Planu Połączenia)
c) Projekt Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na Połączenie (Załącznik nr 3 do Planu Połączenia)
d) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2017 r. (Załącznik nr 4 do Planu Połączenia),
e) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2017 r. (Załącznik nr 5 do Planu Połączenia).
f) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2017 r. (Załącznik nr 6 do Planu Połączenia).

Załączniki
Pobierz załącznik 1
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics