Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

OEX Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

2018-01-31 16:24:41
OEX Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd OEX S.A. z siedzibą Warszawie (dalej: ,,OEX S.A.", ,,Emitent") określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2018 r. :
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 16.05.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 15.11.2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. - 06.09.2018 r.
Raport roczny za 2017 r. - 10.04.2018 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 10.04.2018r.
Działając zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi oraz ostatni kwartał 2018 r.
Działając zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia, OEX S.A. niniejszym oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne obejmujące kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia i w związku z tym nie będzie przekazywać odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych.
Ponadto, działając w oparciu o §83 ust. 3 Rozporządzenia, OEX S.A. oświadcza, że zamieści
w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania, zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w związku z tym nie przekaże odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-09-20 17:01 OEX OEX Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A. 16,30 +4,29
2018-09-18 19:18 OEX OEX Warunkowa rejestracja akcji serii D w depozycie prowadzonym przez KDPW 17,00
2018-09-07 17:57 OEX OEX Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A. 17,00 +4,71
2018-09-07 17:50 OEX OEX Znaczne pakiety akcji 17,00 +4,71
2018-09-07 17:47 OEX OEX Znaczne pakiety akcji 17,00 +4,71
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics