Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

mBank miał 174,68 mln zł straty netto, 180,14 mld zł aktywów w IV kw. 2020 r.

0
Podziel się:

mBank odnotował 174,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 116,25 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

mBank miał 174,68 mln zł straty netto, 180,14 mld zł aktywów w IV kw. 2020 r.
bEDTBjTp

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 976,93 mln zł wobec 1 010,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 409,47 mln zł wobec 344,75 mln zł rok wcześniej.

"Strata netto przypadająca na akcjonariuszy mBanku w IV kwartale 2020 roku wyniosła -174,7 mln zł w stosunku do zysku netto w wysokości 100,6 mln zł w III kwartale" - czytamy w raporcie.

Dochody ogółem Grupy mBanku wzrosły o 10% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 552,3 mln zł.

bEDTBjTr

"Dochody podstawowe zwiększyły się, ponieważ wzrósł zarówno wynik z tytułu odsetek, jak i wynik z tytułu opłat i prowizji. Wyższy wynik z tytułu odsetek jest efektem spadku kosztów z tytułu odsetek, przede wszystkim z tytułu depozytów oraz wyemitowanych papierów dłużnych" - czytamy w raporcie .

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 2,2% w porównaniu do 2,15% w III kwartale 2020 roku.

"Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 9,7%, głównie dzięki wyższym przychodom z działalności maklerskiej, wymiany walut oraz zarządzania portfelem. Wynik na działalności handlowej obniżył się o -27,3%, przede wszystkim z powodu niższych zysków lub strat z rachunkowości zabezpieczeń. Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów oraz zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy w wysokości 92 mln zł to efekt sprzedaży obligacji z portfela dłużnych papierów wartościowych wycenianego przez pozostałe całkowite dochody. Zyski lub straty z tytułu instrumentów kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wyniosły 56,8 mln zł wobec 22,1 mln zł w poprzednim kwartale w związku z aktualizacją wyceny udziałów w spółkach: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR), Polski Standard Płatności Sp. z o.o. (PSP), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i akcji serii C Visa oraz w związku
ze sprzedażą akcji Visa serii A. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło -25,3 mln zł, co było związane przede wszystkim z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania" - czytamy dalej.

Bank podał, że w IV kwartale 2020 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 5,3% w stosunku do III kwartału i wyniosły 536,6 mln zł. Spadek nastąpił zarówno za sprawą niższych kosztów pracowniczych, jak i kosztów rzeczowych. Koszty rzeczowe zostały ograniczone głównie dzięki obniżeniu kosztów usług konsultingowych i kosztów IT. Amortyzacja była stabilna w ujęciu kwartalnym.

bEDTBjTx

Efektem opisanych powyżej trendów był spadek wskaźnika kosztów do dochodów do poziomu 34,6%, czyli znacznie poniżej wskaźnika odnotowanego w poprzednim kwartale (40,2%).

"Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) w Grupie mBanku wyniosły 262,6 mln zł w IV kwartale. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one niższe o 2,3%. Spadek salda rezerw nastąpił w segmencie detalicznym, podczas gdy rezerwy utworzone w segmencie korporacyjnym wzrosły w ujęciu kwartalnym" - czytamy dalej.

Bank wskazał, że istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny Grupy mBanku miał wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, który osiągnął wartość minus 633 mln zł w porównaniu do minus 186,9 mln zł w poprzednim kwartale. Wzrost rezerwy w IV kwartale 2020 roku wynikał głównie ze zmiany prawdopodobieństwa przegranej w sądzie przyjętego w kalkulacji, zmiany założeń dotyczących liczby prognozowanych spraw oraz zmiany poziomu straty na ekspozycji kredytowej w przypadku przegrania sprawy przez bank.

"Na dzień 31 grudnia 2020 roku toczyło się 7 508 (31 grudnia 2019 roku: 3 715 postępowań) indywidualnych postępowań sądowych zostało wszczętych przeciwko bankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytów CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 1 454,2 mln zł (31 grudnia 2019 roku: 443,2 mln zł). W ramach pozwów indywidualnych 6 870 postępowań (31 grudnia 2019 roku: 2902 postępowania) o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 1 442,2 mln zł (31 grudnia 2019 roku: 430,1 mln zł) dotyczyło klauzul waloryzacyjnych i zawierało roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej bezskuteczności lub częściowej nieważności umów kredytowych, tj. pod względem postanowień dotyczących waloryzacji, lub orzeczenia, że umowy te są nieważne w całości" - czytamy dalej.

bEDTBjTy

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 13,6 mld zł (tj. 3,2 mld CHF), w porównaniu do 13,6 mld zł (tj. 3,5 mld franków szwajcarskich)
na koniec 2019 roku. Ponadto wartość portfela pożyczek udzielonych w CHF, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 6,8 mld zł (31 grudnia 2019 roku: 6,3 mld zł), podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec IV kw. 2020 r. wobec 158,72 mld zł na koniec IV kw. 2019.

W I-IV kw. 2020 r. bank miał 103,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1010,35 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2020 r. wyniósł 93,05 mln zł wobec 980,98 mln zł zysku rok wcześniej.

bEDTBjTz

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

bEDTBjTS
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)