Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

0
Podziel się:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) otrzymało zawiadomienie o zajęciach praw majątkowych z wniosku GetBack, dokonanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 10 marca 2020 roku, podała spółka. Zajęcia praw majątkowych zostały dokonane przeciwko spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez spółkę, a poszczególne zajęcia praw majątkowych, o których wiedzę powzięła spółka, zostały dokonane do wysokości 134 715 017 zł każde. Altus ocenia, że iż zakres wniosku GetBacku o zabezpieczenie roszczenia, jak również sposobu jego wykonania, stanowi bezprawne narażenie na rażącą szkodę spółki, podmiotów zależnych od spółki, jak i funduszy i zamierza dochodzić wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack. 

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack
bEExNWKZ

"Spółce ani żadnemu z funduszy, według wiedzy spółki, nie zostało doręczone jakiekolwiek zawiadomienie o zajęciu jakichkolwiek praw majątkowych ani wskazane postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10 marca 2020 roku, w związku z czym podstawa jego wydania oraz zakres nie są spółce znane. Spółka kwestionuje przy tym, co do zasady, udzielenie zabezpieczenia na rzecz GetBack S.A. w związku z brakiem uzasadnionych podstaw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko spółce przez ten podmiot" - czytamy w komunikacie.

W powyższym zakresie, w odniesieniu do majątku spółki, spółka powzięła informację od podmiotu zależnego - Altus Agent Transferowy - o zajęciu udziałów należących do spółki w tym podmiocie. Spółka powzięła również informację o zajęciu certyfikatów inwestycyjnych należących do spółki w funduszach inwestycyjnych.

Na podstawie publicznie dostępnych informacji spółka ocenia, iż wskazane powyżej zajęcia praw majątkowych związane są z roszczeniami podniesionymi przez GetBack w pozwie złożonym przeciwko spółce i dwunastu funduszom inwestycyjnym w związku z transakcją sprzedaży akcji EGB Investments. Wartość dochodzonych przez GetBack roszczeń od spółki i pozwanych funduszy solidarnie wynosi 134 640 000 zł wraz z odsetkami i jest trzynastokrotnie niższa od łącznej wartości należności wskazanych we wszystkich przedmiotowych zajęciach praw majątkowych. Przy czym GetBack nie poinformował o jakimkolwiek wniosku i wydanym postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia, jego zakresie ani podstawach, podkreślono.

bEExNWLb

"Spółce do dnia dzisiejszego nie został doręczony również wskazany pozew, w związku z czym spółka nie może odnieść się do jego istoty. spółka jednak kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w raporcie bieżącym GetBack S.A. dnia 12 marca 2020 roku nr 13/2020, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, jak również zasadność zabezpieczenia wskazanych roszczeń" - czytamy także .

Spółka oraz podmioty zależne od spółki podejmą wszelkie kroki prawne zmierzające do ochrony spółki, podmiotów zależnych od spółki oraz funduszy przed bezpodstawnie i bezprawnie dochodzonymi przez GetBack roszczeniami i narażeniem spółki, podmiotów zależnych od spółki oraz funduszy na rażącą szkodę z tego tytułu, zaznaczono.

Spółka wskazuje przy tym, iż odnoszenie się do jakichkolwiek okoliczności ustalonych w postępowaniu karnym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, objętych tajemnicą śledztwa, nie może stanowić jakiegokolwiek uprawdopodobnienia roszczenia wobec faktu, iż stroną prowadzonego postępowania nie jest ani Altus TFI, ani podmioty zależne od niego, ani też fundusze, według wiedzy spółki, wskazano.

"Spółka podnosi nadto, iż na etapie postępowania przygotowawczego żadne okoliczności nie mogą zostać uznane za przesądzone, a tym samym stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Z uwagi na etap postępowania przygotowawczego nie jest znany również potencjalny zakres szkody rozpoznawanej na dalszym etapie postępowania karnego oraz podmiotów obowiązanych do jej naprawienia. Według informacji publicznie dostępnych wartość zajętego majątku osób trzecich w ramach prowadzonego postępowania karnego przewyższa znacząco wartość roszczeń dochodzonych przez GetBack S.A. z tego tytułu w postępowaniu cywilnym" - czytamy w materiale.

bEExNWLh

Na podstawie posiadanych na dzień sporządzenia raportu informacji spółka ocenia, iż zakres wniosku GetBack o zabezpieczenie roszczenia, jak również sposobu jego wykonania, stanowi bezprawne narażenie na rażącą szkodę spółki, podmiotów zależnych od spółki, jak i funduszy.

"Uzyskanie przez GetBack S.A. i sposób podjęcia działań zmierzających do wykonania wskazanego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie względem trzynastu podmiotów, każdorazowo do wysokości 134 715 017 zł, wskazuje nie tylko na próbę niedopuszczalnego zaspokojenia nieuzasadnionego roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, ale i wyrządzenie szkód wielkich rozmiarów, przewyższających łącznie kilkunastokrotnie wartość dochodzonego przez GetBack S.A. roszczenia, w wyniku przyjętego sposobu wykonania wskazanych zajęć praw majątkowych względem wszystkich solidarnie pozwanych przez GetBack S.A. podmiotów" - podano także.

Niezależnie od kroków prawnych w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie, które spółka podejmie niezwłocznie po zapoznaniu się z aktami w celu uzyskania ochrony prawnej przed niewątpliwie bezprawnymi działaniami GetBack, spółka oraz podmioty zależne spółki zamierzają złożyć właściwe wnioski do Komisji Nadzoru Finansowego oraz uprawnionych organów ścigania, w związku z narażeniem spółki, podmiotów zależnych od spółki prowadzących działalność na rynku finansowym oraz funduszy na szkodę majątkową wielkich rozmiarów w wyniku podjęcia opisanych powyżej bezprawnych działań, w tym noszących znamiona czynów zabronionych, wskazano również.

Spółka oraz podmioty zależne od spółki dochodzić będą również wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack w związku z zastosowaniem środków wykraczających w sposób rażący poza prawnie umotywowany cel zabezpieczenia.

bEExNWLi

10 marca GetBack w restrukturyzacji wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus TFI oraz 12 funduszom inwestycyjnym o zapłatę na rzecz GetBack solidarnie kwoty 134 640 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z pozwanych, ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez spółkę na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207 565 472 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

bEExNWLC
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)