Notowania

Raport roczny R

Spółka
Arctic Paper SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Data utworzenia
2015-03-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2015-03-23
Wolfgang Luebbert
Prezes Zarządu
2015-03-23
Małgorzata Majewska-Śliwa
Członek Zarządu
2015-03-23
Jacek Łoś
Członek Zarządu
2015-03-23
Michał Sawka
Członek Zarządu
2015-03-23
Per Skoglund
Członek Zarządu
2015-03-23
Małgorzata Majewska-Śliwa
Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy
2014 (w tys. zł)2013 (w tys. zł)2014 (w tys. EUR)2013 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
38 779
116 956
9 267
27 863
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-22 214
-179 498
-5 309
-42 762
Zysk (strata) brutto
-25 076
-179 910
-5 993
-42 860
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-25 110
-179 910
-6 001
-42 860
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
-25 110
-179 910
-6 001
-42 860
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-10 387
76 185
-2 482
18 150
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-21 405
-38 272
-5 115
-9 118
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
41 381
-59 251
9 889
-14 116
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
9 589
-21 338
2 292
-5 083
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
69 287 783
68 905 218
69 287 783
68 905 218
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
68 905 218
69 287 783
68 905 218
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
-0,36
-2,61
-0,09
-0,62
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
-0,36
-2,61
-0,09
-0,62

Średni kurs PLN/EUR *

2014 (w tys. zł)2013 (w tys. zł)2014 (w tys. EUR)2013 (w tys. EUR)
Aktywa razem (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013
936 635
905 588
219 749
218 361
Zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013
227 109
178 188
53 283
42 966
Zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013
44 632
37 356
10 471
9 007
Kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013
664 893
690 044
155 994
166 388
Kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2014 i 31/12/2013
69 288
69 288
16 256
16 707
Liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
9,6
9,96
2,25
2,4
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
9,6
9,96
2,25
2,4
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR
0
0
0
0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR
0
0
0
0