Notowania

Raport roczny R

Spółka
Arctic Paper SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-20
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-20
Per Skoglund
Prezes Zarządu
2017-03-20
Małgorzata Majewska-Śliwa
Członek Zarządu
2017-03-20
Wolfgang Luebbert
Członek Zarządu
2017-03-20
Jacek Łoś
Członek Zarządu
2017-03-20
Michał Sawka
Członek Zarządu
2017-03-20
Małgorzata Majewska-Śliwa
Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
98 911
106 706
22 666
25 501
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-19 553
8 436
-4 481
2 016
Zysk (strata) brutto
-32 430
5 077
-7 431
1 213
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-32 644
4 909
-7 481
1 173
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
-32 644
4 909
-7 481
1 173
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-253 361
-11 111
-58 059
-2 655
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 122
4 468
-715
1 068
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
257 911
-2 529
59 102
-604
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
1 428
-9 172
327
-2 192
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
-0,47
0,07
-0,11
0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
-0,47
0,07
-0,11
0,02

Średni kurs PLN/EUR *

2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Aktywa razem (wg.stanu na 31/12/2016 i 31/12/2015
1 042 184
950 202
235 575
222 974
Zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2016 i 31/12/2015
277 171
205 001
62 652
48 105
Zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2016 i 31/12/2015
133 979
76 242
30 285
17 891
Kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2016 i 31/12/2015
631 034
668 959
142 639
156 977
Kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2016 i 31/12/2015
69 288
69 288
15 662
16 259
Liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
9,11
9,65
2,06
2,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
9,11
9,65
2,06
2,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR