Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-08-27
Per Skoglund
Prezes Zarządu
2018-08-27
Goran Eklund
Członek Zarządu
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Działalność kontynuowana

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 582 162
1 476 989
374 914
345 849
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
92 651
86 688
21 955
20 299
Zysk (strata) brutto
71 630
75 093
16 974
17 584
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
49 961
57 341
11 839
13 427

Działalność zaniechana

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
-1 838
-4 003
-436
-937
Zysk (strata) netto za okres
48 123
53 339
11 403
12 490
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
19 902
31 527
4 716
7 382
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
374
103 773
89
24 299
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-75 650
-75 151
-17 926
-17 597
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-22 039
-56 297
-5 222
-13 182
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-97 315
-27 674
-23 060
-6 480
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,29
0,46
0,07
0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,29
0,46
0,07
0,11

Średni kurs PLN/EUR *

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Aktywa
2 034 263
1 900 325
466 403
455 615
Zobowiązania długoterminowe
435 750
531 128
99 906
127 341
Zobowiązania krótkoterminowe
755 996
576 275
173 330
138 166
Kapitał własny
840 772
791 294
192 767
189 718
Kapitał podstawowy
69 288
69 288
15 886
16 612
Liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
12,13
11,42
2,78
2,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
12,13
11,42
2,78
2,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR
13 857 557
3 177 173
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR
0,2
0,05
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **
4,3616
4,1709

Wybrane jednostkowe dane finansowe

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
59 214
68 065
14 031
15 938
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
39 885
8 537
9 451
1 999
Zysk (strata) brutto
31 450
3 731
7 452
874
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
31 150
3 731
7 381
874
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
31 150
3 731
7 381
874
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-88 717
54 738
-21 022
12 817
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-139
-2 795
-33
-655
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
53 595
-47 437
12 700
-11 108
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-35 260
4 507
-8 355
1 055
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,45
0,05
0,11
0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,45
0,05
0,11
0,01

Średni kurs PLN/EUR *

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Aktywa
965 372
944 061
221 334
226 345
Zobowiązania długoterminowe
90 472
207 214
20 743
49 681
Zobowiązania krótkoterminowe
326 360
205 815
74 826
49 345
Kapitał własny
548 540
531 032
125 766
127 318
Kapitał podstawowy
69 288
69 288
15 886
16 612
Liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
7,92
7,66
1,82
1,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
7,92
7,66
1,82
1,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR
13 857 557
3 177 173
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR
0,2
0,05
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **
4,3616
4,1709
Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP liczonych narastająco od początku roku do końca okresu, za który sporządzany jest raport.Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.