Notowania

Raport roczny R

Spółka
CPD SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
0000-00-00
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-17
Elżbieta Wiczkowska
Prezes Zarządu
2016-03-17
Iwona Makarewicz
Członek Zarządu
2016-03-17
Colin Kingsnorth
Członek Zarządu
2016-03-17
John Purcell
Członek Zarządu
2016-03-17
Katarzyna Czechowska
2015 (w tys. zł) (w tys. zł)2015 (w tys. EUR) (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedazy netto
447
621
107
148
Zysk /strata z działalności operacyjnej
45 487
107 161
10 870
25 580
Zysk /strata przed opodatkowaniem
48 186
115 656
11 515
27 608
Zysk /strata netto
48 186
115 656
11 515
27 608
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3 183
-1 231
-761
-294
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-30 208
-19 177
-7 219
-4 578
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
29 435
26 124
7 034
6 236
Przepływy pieniężne netto, razem
-3 956
5 716
-945
1 364
Zysk /strata netto na akcję
1,47
3,37
0,35
0,8
Rozwodniony zysk /strata na akcję
1,04
2,96
0,25
0,71
Aktywa razem
534 019
459 134
125 312
107 720
Zobowiązania razem
84 687
57 988
19 873
13 605
Zobowiązania długoterminowe
80 585
55 649
18 910
13 056
Zobowiązania krótkoterminowe
4 102
2 339
963
549
Kapitał własny
449 332
401 146
105 440
94 115
Kapitał zakładowy
3 286
3 286
771
771