Notowania

Raport roczny R

Spółka
ECHO INVESTMENT
Okres
Raport roczny R
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-21
Piotr Gromniak
Prezes Zarządu
2016-03-21
Maciej Drozd
Wiceprezes Zarządu
2016-03-21
Artur Langner
Wiceprezes Zarządu
2016-03-21
Wldemar Lesiak
Wiceprezes Zarządu
2016-03-21
Tomasz Sułek
Główny Księgowy
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody
205 895
211 570
49 196
50 503
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 402 592
131 801
813 012
31 462
Zysk brutto
2 936 234
24 616
701 581
5 876
Zysk netto
2 958 590
26 153
706 923
6 243
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
18 974
-4 434
4 534
-1 058
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-589 090
7 066
-140 757
1 687
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
532 455
46 513
127 224
11 103
Przepływy pieniężne netto, razem
-37 661
49 145
-8 999
11 731
Aktywa, razem
5 288 157
1 678 874
1 240 914
393 889
Zobowiązania długoterminowe
767 101
760 276
180 007
178 372
Zobowiązania krótkoterminowe
841 733
239 431
197 520
56 174
Kapitał własny
3 635 757
677 167
853 164
158 874
Kapitał zakładowy
20 635
20 635
4 842
4 841
Liczba akcji (w szt.
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
7,17
0,06
1,71
0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
7,17
0,06
1,71
0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
8,81
1,64
2,07
0,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
8,81
1,64
2,07
0,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR