Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
ECHO INVESTMENT
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-11-27
Maciej Drozd
Wiceprezes Zarządu
2018-11-27
Piotr Gromniak
Wiceprezes Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
439 431
328 558
103 310
77 188
Zysk operacyjny
201 329
211 723
47 333
49 740
Zysk (strata) brutto
227 523
272 801
53 491
64 089
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
157 757
241 861
37 089
56 820
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-21 218
-100 379
-4 988
-23 582
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
130 068
-297 666
30 579
-69 930
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-263 665
-70 275
-61 988
-16 510
Przepływy pieniężne netto, razem
-154 815
-468 320
-36 397
-110 022
Aktywa razem
3 793 408
3 704 141
888 095
859 609
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 555 393
1 602 164
364 141
371 809
Zobowiązania długoterminowe
1 085 633
754 529
254 163
175 101
Zobowiązania krótkoterminowe
848 857
1 062 154
198 730
246 491
Liczba akcji
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,38
0,59
0,09
0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
3,77
3,88
0,88
0,9
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.