Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
MLP Group SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-08-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-08-23
Radosław T. Krochta
Prezes Zarządu
2019-08-23
Michael Shapiro
Wiceprezes Zarządu
2019-08-23
Tomasz Zabost
Członek Zarządu

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody
67 470
64 782
15 735
15 281
Pozostałe przychody operacyjne
1 076
894
251
211
Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych
64 841
41 802
15 122
9 860
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
-39 086
-33 578
-9 115
-7 920
Zysk na działalności operacyjnej
93 326
71 558
21 764
16 879
Zysk przed opodatkowaniem
87 031
44 374
20 296
10 467
Zysk netto
69 164
31 482
16 130
7 426
Całkowite dochody ogółem
61 862
31 825
14 427
7 507
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
69 164
31 482
16 130
7 426
Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
3,82
1,74
0,89
0,41
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
42 765
20 198
9 973
4 764
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-101 758
-103 014
-23 731
-24 299
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
134 695
119 853
31 412
28 271
Przepływy środków pieniężnych netto, razem
75 702
37 037
17 654
8 736

***

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
na dzień:
302 019
312 018
302 019
312 018
Aktywa trwałe
1 716 438
1 526 027
403 678
354 890
Aktywa obrotowe
195 625
137 362
46 008
31 945
Aktywa razem
1 912 063
1 663 389
449 686
386 835
Zobowiązania długoterminowe
936 048
762 389
220 143
177 300
Zobowiązania krótkoterminowe
98 801
85 648
23 236
19 918
Kapitał własny, w tym:
877 214
815 352
206 307
189 617
Kapitał zakładowy
4 529
4 529
1 065
1 053
Pasywa razem
1 912 063
1 663 389
449 686
386 835
Liczba akcji (w szt.
18 113 255
18 113 255
18 113 255
18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
48,43
45,01
11,39
10,47

***

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
półrocze
2 019
2 018
2 019
2 018
Przychody
4 426
4 496
1 032
1 061
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
-4 747
-3 416
-1 107
-806
Zysk na działalności operacyjnej
-317
1 480
-74
349
Zysk przed opodatkowaniem
-382
5 308
-89
1 252
Zysk netto
-283
1 883
-66
444
Całkowite dochody ogółem
-283
1 883
-66
444
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
-283
1 883
-66
444
Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
-0,02
0,1
0
0,02
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
-709
1 296
-165
306
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-2 369
-63 380
-552
-14 950
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
58 243
82 091
13 583
19 363
Przepływy środków pieniężnych netto, razem
55 165
20 007
12 865
4 719

***

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
na dzień:
302 019
312 018
302 019
312 018
Aktywa trwałe
380 589
374 353
89 508
87 059
Aktywa obrotowe
64 734
13 443
15 225
3 126
Aktywa razem
445 323
387 796
104 733
90 185
Zobowiązania długoterminowe
285 654
226 724
67 181
52 727
Zobowiązania krótkoterminowe
10 978
12 098
2 582
2 813
Kapitał własny, w tym:
148 691
148 974
34 970
34 645
Kapitał zakładowy
4 529
4 529
1 065
1 053
Pasywa razem
445 323
387 796
104 733
90 185
Liczba akcji (w szt.
18 113 255
18 113 255
18 113 255
18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
8,21
8,22
1,93
1,91
Powyższe dane finansowe za pierwszy kwartał 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2019 roku: 1 EUR=4,2520 PLN, na dzień 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR= 4,3000 PLN, - pozycje ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2019 do 30.06.2019: 1EUR =4,2880 PLN (dla okresu od 1.01.2018 do 30.06.2018: 1 EUR= 4,2395 PLN).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.