Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Mostostal Zabrze SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-04-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-04-28
Aleksander Balcer
Prezes Zarządu
2017-04-28
Dariusz Pietyszuk
Wiceprezes Zarządu
2017-04-28
Jarosław Pietrzyk
Wiceprezes Zarządu
2017-04-28
Izabela Kramorz-Januszek
Głowny Księgowy Grupy Kapitałowej
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
792 312
759 624
181 071
181 520
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
756 161
702 046
172 809
167 761
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-19 682
8 789
-4 498
2 100
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto
-22 697
3 916
-5 187
936
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej
-22 601
2 482
-5 165
593
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto, w tym:
-22 601
2 482
-5 165
593
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące
202
585
46
140
- Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom spółki
-22 803
1 897
-5 211
453
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
-0,15
0,01
-0,03
0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
-0,15
0,01
-0,03
0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-21 574
12 311
-4 930
2 942
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 977
-2 038
-452
-487
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-809
-9 616
-185
-2 298
Przepływy pieniężne netto, razem
-24 360
657
-5 567
157
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
18 217
42 577
4 118
9 991
Na dzień:
Aktywa
548 572
541 109
123 999
126 976
Zobowiązania długoterminowe
37 096
51 827
8 385
12 162
Zobowiązania krótkoterminowe
278 746
223 953
63 008
52 553
Kapitał własny, w tym:
232 730
265 290
52 606
62 253
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki
229 953
253 662
51 979
59 524
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące
2 777
11 628
628
2 729
Kapitał podstawowy
149 131
149 131
33 710
34 995
Liczba akcji (w szt.
149 130 538
149 130 538
149 130 538
149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,54
1,7
0,35
0,4
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,54
1,7
0,35
0,4