Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Mostostal Zabrze SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-08-02
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-08-02
Dariusz Pietyszuk
Prezes Zarządu
2019-08-02
Witold Grabysz
Wiceprezes Zarządu

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
299 706
276 218
69 894
65 153
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
267 410
238 810
62 362
56 330
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
8 634
14 389
2 014
3 394
Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
7 455
8 877
1 739
2 094
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej
4 701
5 649
1 096
1 332
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
4 701
5 649
1 096
1 332
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące
181
81
42
19
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej
4 520
5 568
1 054
1 313
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,03
0,04
0,01
0,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,03
0,04
0,01
0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,03
0,04
0,01
0,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,03
0,04
0,01
0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 838
-8 642
429
-2 038
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 146
-1 440
267
-340
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
3 977
3 738
927
882
Przepływy pieniężne netto, razem
6 961
-6 344
1 623
-1 496
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
21 295
19 965
5 008
4 577
Stan na dzień:
Aktywa
409 151
373 362
96 226
86 828
Zobowiązania długoterminowe
44 794
41 176
10 535
9 576
Zobowiązania krótkoterminowe
202 142
174 152
47 540
40 500
Kapitał własny, w tym:
162 215
158 034
38 150
36 752
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki
160 574
156 049
37 764
36 290
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące
1 641
1 985
386
462
Kapitał podstawowy
149 131
149 131
35 073
34 682
Liczba akcji (w szt.
149 130 538
149 130 538
149 130 538
149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,08
1,05
0,25
0,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,08
1,05
0,25
0,24

Jednostkowe wybrane dane finansowe

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
26 229
94 211
6 117
22 222
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
21 729
83 135
5 067
19 610
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-2 027
360
-473
85
Zysk (strata) brutto
21 978
4 621
5 125
1 090
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej
21 636
3 400
5 046
802
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
21 636
3 400
5 046
802
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,15
0,02
0,03
0,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,15
0,02
0,03
0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,15
0,02
0,03
0,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,15
0,02
0,03
0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-8 539
1 975
-1 991
466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
18 495
4 505
4 313
1 063
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-11 685
-8 764
-2 725
-2 067
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 729
-2 284
-403
-539
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
1 682
2 721
396
624
Stan na dzień:
Aktywa
190 027
199 538
44 691
46 404
Zobowiązania długoterminowe
27 199
46 040
6 397
10 707
Zobowiązania krótkoterminowe
56 632
68 938
13 319
16 032
Kapitał własny
106 196
84 560
24 976
19 665
Kapitał akcyjny
149 131
149 131
35 073
34 682
Liczba akcji (w szt.
149 130 538
149 130 538
149 130 538
149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
0,71
0,57
0,17
0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
0,71
0,57
0,17
0,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.