Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-05
Tadeusz Kurek
Prezes Zarządu
2020-10-05
Jacek Kozubowski
Wiceprezes Zarządu
2020-10-05
Witold Markiewicz
Wiceprezes Zarzadu

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

półrocze / 2020 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze / 2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
289 438
234 745
65 170
54 745
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
5 966
3 587
1 343
837
Zysk (strata) brutto
5 243
3 210
1 181
749
Zysk (strata) netto
4 116
2 610
927
609
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-14 072
1 819
-3 168
424
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-36
-11
-8
-3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
11 084
-8 052
2 496
-1 878
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-3 024
-6 244
-681
-1 456
Liczba akcji
13 552 546
13 624 014
13 552 546
13 624 014
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,3
0,19
0,07
0,04
Aktywa razem
206 305
188 216
46 195
44 198
Zobowiązania długoterminowe
493
504
110
118
Zobowiązania krótkoterminowe
64 461
50 477
14 434
11 853
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
141 351
137 235
31 650
32 226
Kapitał podstawowy
83 100
83 100
18 607
19 514
Liczba akcji (w szt.
13 549 416
13 564 478
13 549 416
13 564 478
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
10,43
10,12
2,34
2,38

dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego:

półrocze / 2020 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze / 2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
289 397
233 463
65 160
54 446
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
6 097
3 066
1 373
715
Zysk (strata) brutto
5 374
2 689
1 210
627
Zysk (strata) netto
4 247
2 232
956
521
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-13 055
7 248
-2 939
1 690
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-36
-11
-8
-3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
11 084
-8 052
2 496
-1 878
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-2 007
-815
-452
-190
Liczba akcji
13 552 546
13 624 014
13 552 546
13 624 014
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,31
0,16
0,07
0,04
Aktywa razem
204 570
186 381
45 806
43 767
Zobowiązania długoterminowe
217
217
49
51
Zobowiązania krótkoterminowe
64 169
50 227
14 368
11 795
Kapitał własny
140 184
135 937
31 389
31 921
Kapitał podstawowy
83 100
83 100
18 607
19 514
Liczba akcji (w szt.
13 549 416
13 564 478
13 549 416
13 564 478
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
10,35
10,02
2,32
2,35
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają dane na dzień 31.12.2019 r. Ponadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.06.2020 oraz na 30.06.2019/31.12.2019 przeliczone na walutę EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.