Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-08-14
Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu
2019-08-14
Michał Butkiewicz
Członek Zarządu
2019-08-14
Maciej Karpusiewicz
Członek Zarządu
2019-08-14
Ernest Pujszo
Członek Zarządu
2019-08-14
Wojciech Topolewski
Członek Zarządu
półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2019 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
398 006
352 282
92 819
83 095
Zysk (strata) ze sprzedaży
82 830
73 194
19 317
17 265
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
12 886
9 673
3 005
2 282
Zysk (strata) brutto
12 962
9 320
3 023
2 198
Zysk (strata) netto
8 888
7 255
2 073
1 711
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-48 407
-33 426
-11 289
-7 884
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-7 236
-9 344
-1 688
-2 204
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
22 935
-111
5 349
-26
Przepływy pieniężne netto razem
-32 708
-42 881
-7 628
-10 115
Aktywa razem
372 256
316 938
87 548
72 666
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
211 594
163 381
49 763
37 459
Zobowiązania długoterminowe
17 462
7 572
4 107
1 736
Zobowiązania krótkoterminowe
194 132
155 809
45 657
35 723
Kapitał własny
160 662
153 557
37 785
35 207
Kapitał zakładowy
13 936
13 936
3 278
3 195
Liczba akcji (w szt.
13 936 000
13 936 000
13 936 000
13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,64
0,52
0,15
0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,64
0,52
0,15
0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
11,53
11,02
2,71
2,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
11,53
11,02
2,71
2,53