Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-07-18
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu
2019-07-18
Armen Artwich
Członek Zarządu
2019-07-18
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu
2019-07-18
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu
2019-07-18
Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu
2019-07-18
Michał Róg
Członek Zarządu
2019-07-18
Józef Węgrecki
Członek Zarządu
półrocze / 2019 (w mln. zł)półrocze /2018 (w mln. zł)półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży
54 474
49 942
12 704
11 780
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA
4 761
5 087
1 110
1 200
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT
3 082
3 788
719
894
Zysk przed opodatkowaniem
3 117
3 477
727
820
Zysk netto
2 450
2 817
571
664
Całkowite dochody netto
2 403
3 054
560
720
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
2 451
2 786
572
657
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej
2 404
2 974
561
701
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 685
2 389
1 093
564
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej
-1 341
-1 912
-313
-451
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej
-1 338
-1 488
-312
-351
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
2 006
-1 011
468
-238
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję
5,73
6,51
1,34
1,54
30 062 019
31 122 018
30 062 019
31 122 018
Aktywa trwałe
37 275
33 932
8 767
7 891
Aktywa obrotowe
33 495
30 209
7 877
7 025
Aktywa razem
70 770
64 141
16 644
14 916
Kapitał podstawowy
1 058
1 058
249
246
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
36 630
35 727
8 615
8 309
Kapitał własny
36 641
35 739
8 617
8 311
Zobowiązania długoterminowe
14 013
11 506
3 296
2 676
Zobowiązania krótkoterminowe
20 116
16 896
4 731
3 929
Liczba akcji
427 709 061
427 709 061
427 709 061
427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję
85,64
83,53
20,14
19,43
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
2 019
2 018
2 019
2 018
Przychody ze sprzedaży
43 058
39 206
10 042
9 248
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA
3 086
3 369
720
795
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT
2 238
2 706
522
638
Zysk przed opodatkowaniem
2 683
3 155
626
744
Zysk netto
2 194
2 719
512
641
Całkowite dochody netto
2 171
2 530
506
597
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 526
840
589
198
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej
89
-3 642
21
-859
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) w działalności finansowej
-813
1 880
-190
444
Zwiększenia/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych
1 802
-922
420
-217
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję
5,13
6,36
1,2
1,5
30 062 019
31 122 018
30 062 019
31 122 018
Aktywa trwałe
34 628
32 590
8 144
7 579
Aktywa obrotowe
24 858
22 207
5 846
5 164
Aktywa razem
59 486
54 797
13 990
12 743
Kapitał podstawowy
1 058
1 058
249
246
Kapitał własny
32 308
31 634
7 598
7 357
Zobowiązania długoterminowe
11 523
10 236
2 710
2 380
Zobowiązania krótkoterminowe
15 655
12 927
3 682
3 006
Liczba akcji
427 709 061
427 709 061
427 709 061
427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję
75,54
73,96
17,77
17,2
Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2395 EUR/PLN;- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2019 roku –4,2520 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 – 4,3000 EUR/PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.