Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
PKP Cargo SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-08-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-08-21
Czesław Warsewicz
Prezes Zarządu
2018-08-21
Leszek Borowiec
Członek Zarządu ds. Finansowych
2018-08-21
Grzegorz Fingas
Członek Zarządu ds. Handlowych
2018-08-21
Witold Bawor
Członek Zarządu ds. Operacyjnych
2018-08-21
Zenon Kozendra
Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO

półrocze / 2018 (w tys. zł)półrocze / 2017 (w tys. zł)półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze / 2017 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
2 509 875
2 266 854
592 021
533 704
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
133 950
45 421
31 596
10 694
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
112 799
30 351
26 607
7 146
Zysk / (strata) netto
89 554
19 362
21 124
4 559
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
78 071
4 997
18 415
1 176
Średnia ważona liczba akcji (szt
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Zysk / (strata) na akcję
2
0,43
0,47
0,1
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję
2
0,43
0,47
0,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
392 830
248 711
92 660
58 556
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-482 186
-527 088
-113 737
-124 097
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-165 773
-151 256
-39 102
-35 611
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-255 129
-429 633
-60 179
-101 152
Aktywa trwałe
4 960 613
4 947 406
1 137 338
1 186 172
Aktywa obrotowe
1 639 716
1 694 153
375 944
406 184
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
18 267
4 188
Kapitał zakładowy
2 239 346
2 239 346
513 423
536 898
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
3 409 039
3 334 778
781 603
799 534
Zobowiązania długoterminowe
1 999 997
2 093 673
458 547
501 972
Zobowiązania krótkoterminowe
1 209 560
1 213 108
277 320
290 850

WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.

półrocze / 2018 (w tys. zł)półrocze / 2017 (w tys. zł)półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze / 2017 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
1 888 801
1 712 193
445 524
403 116
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
145 135
30 312
34 234
7 137
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
157 085
25 321
37 053
5 962
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej
129 184
18 490
30 472
4 353
Całkowite dochody
101 667
12 704
23 981
2 991
Średnia ważona liczba akcji (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Zysk / (strata) na akcję
2,88
0,41
0,68
0,1
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję
2,88
0,41
0,68
0,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
348 894
203 577
82 296
47 930
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-449 273
-488 456
-105 973
-115 001
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-146 218
-208 781
-34 489
-49 155
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-246 597
-493 660
-58 166
-116 226
Aktywa trwałe
4 608 147
4 558 487
1 056 527
1 092 926
Aktywa obrotowe
1 132 736
1 178 549
259 707
282 565
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
18 267
4 188
Kapitał zakładowy
2 239 346
2 239 346
513 423
536 898
Kapitał własny
3 205 631
3 106 461
734 967
744 794
Zobowiązania długoterminowe
1 646 867
1 731 536
377 583
415 147
Zobowiązania krótkoterminowe
906 652
899 039
207 871
215 550
W okresach objętych Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO S.A. oraz Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.06.2018 - 4,3616/ PLN/EUR,31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01 - 30.06.2018 - 4,2395 PLN/EUR,01.01 - 30.06.2017 - 4,2474 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.