Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
PKP Cargo SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-05-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-05-23
Czesław Warsewicz
Prezes Zarządu
2019-05-23
Leszek Borowiec
Członek Zarządu ds. Finansowych
2019-05-23
Grzegorz Fingas
Członek Zarządu ds. Handlowych
2019-05-23
Witold Bawor
Członek Zarządu ds. Operacyjnych
2019-05-23
Zenon Kozendra
Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Grupa Kapitałowa PKP CARGO

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
1 270
1 215,9
295,5
291
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
86,9
62,9
20,2
15,1
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
68,9
49,7
16
11,9
Zysk / (strata) netto
53,1
35,6
12,4
8,5
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
50,8
40,9
11,8
9,8
Średnia ważona liczba akcji (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Zysk / (strata) na akcję
1,18
0,8
0,27
0,19
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję
1,18
0,8
0,27
0,19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
162,7
198,3
37,9
47,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-82,7
-238,2
-19,2
-57
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-71,8
-80,6
-16,7
-19,3
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
8,2
-120,5
1,9
-28,8
Aktywa trwałe
6 051,1
5 187,2
1 406,8
1 206,3
Aktywa obrotowe
1 481,9
1 619,1
344,5
376,5
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitał zakładowy
2 239,3
2 239,3
520,6
520,8
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
3 537,1
3 483,5
822,3
810,1
Zobowiązania długoterminowe
2 614,9
1 969,1
607,9
457,9
Zobowiązania krótkoterminowe
1 381
1 353,7
321,1
314,8

PKP CARGO S.A.

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
964,7
920,5
224,5
220,3
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
69
64,2
16,1
15,4
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
54,2
56
12,6
13,4
Zysk / (strata) netto
41,7
43,8
9,7
10,5
Całkowite dochody
41,8
38
9,7
9,1
Średnia ważona liczba akcji (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Zysk / (strata) na akcję
0,93
0,98
0,22
0,23
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję
0,93
0,98
0,22
0,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
177,9
187,5
41,4
44,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-40,9
-220,1
-9,5
-52,7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-74,5
-69,8
-17,3
-16,7
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
62,5
-102,4
14,5
-24,5
Aktywa trwałe
5 581,1
4 902,5
1 297,5
1 140,1
Aktywa obrotowe
991
1 079,8
230,4
251,1
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitał zakładowy
2 239,3
2 239,3
520,6
520,8
Kapitał własny
3 356,8
3 314,6
780,4
770,8
Zobowiązania długoterminowe
2 146,3
1 652,6
499
384,3
Zobowiązania krótkoterminowe
1 069
1 015,1
248,5
236,1
Dane finansowe w walucie EUR są wyrażone w mln.W okresach objętych Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. oraz Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.03.2019 – 4,3013 PLN/EUR,31.12.2018 - 4,3000 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2019 - 4,2978 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2018 - 4,1784 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.