Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Quantum Software SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-07-03
Bogusław Ożóg
Wiceprezes Zarządu
2019-07-03
Marek Jędra
Wiceprezes Zarządu

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
6 697
6 640
1 558
1 589
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
776
427
181
102
Zysk (strata) brutto
763
305
178
73
Zysk (strata) netto
572
204
133
49
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 029
-51
239
-12
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
24
-29
6
-7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-114
-70
-27
-17
Przepływy pieniężne netto, razem
939
-150
218
-36
12 019
12 019
Aktywa, razem
17 832
17 464
4 146
4 061
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:
4 763
4 962
1 107
1 154
Zobowiązania długoterminowe
844
809
196
188
Zobowiązania krótkoterminowe
3 919
4 153
911
966
Kapitał własny
13 069
12 502
3 038
2 907
Kapitał zakładowy
657
657
153
153
Liczba akcji (w szt.) na dzień 31-03-2019
1 314 870
1 314 870
1 314 870
1 314 870
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) na dzień 31-03-2019
1 314 870
1 314 870
1 314 870
1 314 870
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,44
0,16
0,1
0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,44
0,16
0,1
0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
9,94
9,51
2,31
2,21
Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
9,94
9,51
2,31
2,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
12 019
12 018
12 019
12 018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
314
286
73
68
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1
1
0
0
Zysk (strata) brutto
2
15
0
4
Zysk (strata) netto
-16
13
-4
3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
45
38
10
9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2
-93
0
-22
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-10
-2
Przepływy pieniężne netto, razem
47
-65
11
-16
12 019
12 019
Aktywa, razem
11 559
11 454
2 687
2 664
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:
217
96
50
22
Zobowiązania długoterminowe
2
2
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe
215
94
50
22
Kapitał własny
11 342
11 358
2 637
2 641
Kapitał zakładowy
657
657
153
153
Liczba akcji (w szt.) na dzień 31-03-2019
1 314 870
1 314 870
1 314 870
1 314 870
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) na dzień 31-03-2019
1 314 870
1 314 870
1 314 870
1 314 870
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,01
0,01
0
0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,01
0,01
0
0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
8,63
8,64
2,01
2,01
Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
8,63
8,64
2,01
2,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.