Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Skyline Investment SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-21
Jerzy Rey
Prezes Zarządu
2016-03-21
Przemysław Gadomski
2016-03-21
Anna Gogolewska
Główna Księgowa
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
5 742
5 903
1 372
1 409
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 180
-1 564
-282
-373
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
-918
-9 817
-219
-2 343
Zysk (strata) netto, w tym
-2 918
-7 731
-697
-1 845
zysk mniejszości
5
31
1
7
Średnia ważona liczba akcji
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-1 042
-1 561
-249
-373
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
338
-1 179
81
-282
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
1 374
-2 041
328
-488
Przepływy pieniężne netto razem
670
-4 781
160
-1 142
Aktywa obrotowe
5 750
5 356
1 374
1 278
Aktywa razem
29 403
31 279
6 900
7 339
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 057
1 523
717
357
Zobowiązania długoterminowe
0
79
0
19
Zobowiązania krótkoterminowe
2 286
634
536
149
Kapitał własny, w tym
26 346
29 756
6 182
6 981
przypadający udziałóm niesprawującym kontroli
58
42
14
10
zysk z lat ubiegłych w jednostkach stowarzyszonych
-1 665
-1 631
-391
-393
Kapitał zakładowy (akcyjny
10 000
10 000
2 347
2 346
Liczba akcji (w szt.
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,292
-0,77
-0,0697
-0,18
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
2,63
2,98
0,62
0,7
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (w zł/EUR
-0,292
-0,77
-0,0697
-0,18